Terugblik presentatieavond HHK Nieuw-Lekkerland oktober 2014

Voor het kinderwerk op de Rainbowschool in Paramaribo, dat Anja Voogd in de zomervakantie van 2014 heeft mogen doen, is in de HHK te Nieuw-Lekkerland voorbede gedaan. Vanuit de diaconie was geld ter beschikking gesteld voor deze school waar indien mogelijk christelijk onderwijs wordt gegeven.  In de herfstvakantie heeft  Anja tijdens een presentatie verteld over de inhoud en het doel van het kinderwerk op deze Surinaamse school. Daarnaast is ook aandacht gegeven aan het wonen en werken van de familie Bijkerk in Suriname.  Om ook kinderen te betrekken bij het zendingsondersteunend werk waren zij speciaal uitgenodigd en ze kwamen met glunderende gezichten binnen. Zaal 4 was op de 24e oktober geheel gevuld met kinderen, wat jongeren en ouderen en leden van de Thuisfrontcommissie.

Omdat de presentatieavond op initiatief van de diaconie is gehouden, opende diaken de Gruijter met het zingen van ps. 134: 2 en 3 en een hartelijk welkom aan de ouderen en vele kinderen. Na het gebed las diaken de Gruijter uit Deut. 6: 4-9 en Matth. 19:13 – 15 met als thema ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet” naar aanleiding van de titel van de presentatie.

Ouders brengen hun kinderen tot Jezus, opdat Hij hen zegent en met hen bidt. Jezus bestraft Zijn discipelen als ze hen tegen willen houden. De Heere Jezus zegt:  ‘worden als een kind om bij Hem te komen”. Wanneer zijn wij tot de Heere Jezus gebracht? Bij de doop / misschien al voor de geboorte / in het gebed / als uit Gods Woord wordt verteld / als ouders psalmen en geestelijke liederen met hun kinderen zingen / als je hen meeneemt naar Gods huis / als je hen een opvoeding geeft naar het Woord / als je hen voorgaat in een leven zoals de Heere wil / als je hen christelijk onderwijs laat volgen enz. Worden als een kind door wedergeboorte, dat is een wonder van genade en houd je afhankelijk door alleen op God te vertrouwen en de Heere Jezus lief te hebben met een gelovig hart. Dit kinderlijke geloof is overal hetzelfde!

Anja heeft de presentatie de titel “Laat de kinderen tot Mij komen, ook in Suriname”  gegeven. Dit naar aanleiding van het Bijbelgedeelte wat zij op de Rainbowschool in Paramaribo aan ouders en kinderen heeft mogen meegeven tijdens het afscheid van de 6-jarigen. De peuters en kleuters luisterden graag naar de Bijbelvertellingen aan de hand van de prachtige platenbijbel van Laura Zwoferink en zij gaven het op hun beurt door aan hun ouders, ook het gebed. De voorbede vanuit de HHK te Nieuw-Lekkerland e.o. toen, mag ook nu wel voortgaan, opdat de Heere Zelf Zijn Woord zal zegenen aan de kinderharten tot Zijn eer! Andy en Jacoline Bijkerk mogen beiden zendingsondersteunend werk verrichten vanuit MAF-Suriname, in de vrouwengevangenis en in het binnenland op school en aan de Indiaanse vrouwen zo vertelde Anja in het tweede gedeelte van de presentatie. Ook voor hen is gebed gevraagd, omdat er veel geestelijke strijd ervaren wordt.

Na de presentatie is psalm 86: 5 en 6 gezongen als collectezang. De collecte heeft het mooie bedrag van  177 euro opgeleverd (door de diaconie aangevuld tot 200 euro) en is bestemd voor SZOS, als ook de opbrengst van de verkooptafel van   191 euro.

Diaken de Gruijter heeft de zendingsavond afgesloten met dankgebed, waarna er nog gelegenheid was om koffie en limonade te drinken en na te praten over o.a. hoe de Heere mensen roept om dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk.

terugblik presentatie hhk 01

terugblik presentatie hhk 02