anbi

Gegevens Stichting Zendingsondersteuning Suriname

t.b.v. regelgeving met betrekking tot ANBI-status

 

    I.        Naam van de stichting

               Stichting Zendingsondersteuning Suriname (SZOS)

  II.        Fiscaal nummer 850242770

III.        Postadres

Lindenlaan 4

2969 BZ  Oud-Alblas

 IV.        Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de stichting wordt verwoord door de missie die in het beleidsplan 2014-2016 is opgenomen. Deze missie luidt als volgt:

 De missie van de SZOS is het ontwikkelen en ondersteunen van zendingswerk en –projecten. Daarnaast beoogt de SZOS het verstrekken en stimuleren van praktische christelijke hulpverlening in Suriname, alsmede het verspreiden van Gods Woord – de Bijbel – en christelijke lectuur. Deze missie wordt gebaseerd op reformatorische grondslag.

De SZOS ervaart een roeping ten aanzien van het zendingswerk vanuit de Bijbelse opdrachten om de naaste te helpen en om Gods Woord te delen. In Suriname leven grote bevolkingsgroepen in een geïsoleerde leefomgeving. Scholing, gezondheidszorg en geestelijke onderwijzing en ondersteuning ontbreken grotendeels voor de inwoners. Deze situatie is voor de SZOS reden om de roeping toe te passen op – voornamelijk – het Surinaamse binnenland.

   V.        Beleidsplan

Zie voor het beleidsplan van de SZOS het pdf-bestand Beleidsplan SZOS 2014-2016

 VI.        Bestuurders en functie

Voorzitter: vacant

Secretaris: mevr. A. (Anja) Voogd

Penningmeester: mevr. L. (Lydia) Bijkerk-de Groot

 

Bestuurlijk adviseur: dhr. M. (Marten) Hulleman

 

VII.        Beloningsbeleid

Er wordt geen beloning of vergoeding verstrekt voor de werkzaamheden die door het bestuur en de bestuursadviseurs worden uitgevoerd. De statuten voorzien niet in een beloningsregeling ten aanzien van de werkzaamheden van het bestuur.

De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis gedaan.

VIII.      Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Zie voor zendingsondersteunende activiteiten de website www.szos.nl > Projecten

Zie voor fondswervende activiteiten de website www.szos.nl > Terugblik activiteiten

 IX.        Financiële verantwoording

 

Zie voor verantwoording over 2012 het pdf-bestand Jaarrekening SZOS 2012 (verkort)